Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring

Toelichting

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zorgorganisaties om patiënten te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring wordt daarom beschreven hoe wij omgaan met de rechten van patiënten, hoe wij persoonsgegevens beveiligen en wat we met de persoonsgegevens doen.

Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorg- en dienstverleners, zoals huisartsen, oogartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, opticiens, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Wij vragen om uw toestemming voordat we gegevens beschikbaar stellen.

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd.

We hebben een gerechtvaardigd belang om aan onze klanten een review te vragen als onderdeel van de overeenkomst, ter verbetering van de producten of diensten.

Wij hebben ICT-ers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage en afschrift van uw gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad). U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons. U heeft het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet van belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Klachten

Als u klachten of vragen heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de eigenaresse van Kidzz Eyezz, Email: annet@kidzz.nl, tel: 020-6701112. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

wolkwolkwolkwolkwolk